NEN 2443 | Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages

NEN 2443 is de norm voor het parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages. Parkeergarages en parkeerterreinen zijn een belangrijk onderdeel in steden en in de bebouwing van Nederland. Met NEN 2443 wordt een duidelijke invulling gegeven aan de eisen. De norm is opgesteld door vooraanstaande partijen uit de parkeersector. De in deze norm beschreven eisen komen overeen met die van NEN-EN 1838 en die van het Bouwbesluit 2012.

Parkeren volgens NEN 2443

NEN 2443 beschrijft de functionele en prestatie-eisen die gesteld worden aan de onderstaande parkeervoorzieningen:

  • Stalling: Parkeervoorzieningen met maximaal 80 plaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor vaste gebruikers met een vaste plaats.
  • Niet-openbaar: Parkeervoorzieningen voor overwegend vaste gebruikers (meer dan 80%) met zwerfplaatsen.
  • Openbaar: Parkeervoorzieningen voor algemeen gebruik met weinig vaste gebruikers. Hierbij is ook de bijzondere categorie 'openbaar intensief' toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld voorzieningen waarbij elke gemiddelde plaats meer dan vier keer per dag wisselt of voorzieningen waarbij een deel van de klanten winkelwagens, rolstoelen, bagagekarren en dergelijke hanteert.

Toepassingsgebied NEN 2443

NEN 2443 is bedoeld voor betrokkenen bij de totstandkoming van parkeerterreinen en parkeergarages en voor handhavende en voorschrijvende instanties. De norm is bedoeld als toetsingskader en is geen Programma van Eisen voor de vele betrokkenen. NEN 2443 geeft de minimale eisen aan en gaat niet over het kwaliteitsniveau van de parkeervoorziening.

Deze norm is bedoeld voor de verschillende betrokkenen bij het ontwikkelen en realiseren van parkeervoorzieningen. Bijvoorbeeld: gemeente, provincie, projectontwikkelaar, architect, ontwerper, opdrachtgever, beheerder, belegger, voorschrijvende en controlerende instantie.

Parkeren anno nu: wijzigingen NEN 2443

De herziene NEN 2443 wijkt in veel aspecten af van de vorige versie. Zo zijn onder meer de onderstaande zaken aangepast of toegevoegd.

  • Wijziging van de maatvoering van de ontwerpvoertuigen en daarmee ook van de parkeervakken en de draaicirkels.
  • Nieuw is het onderwerp spiraalvormige hellingbanen.
Deel dit artikel